OnderwijsAdvies > ... > > Extra ondersteuning bij lees- en spellingproblemen
Extra ondersteuning bij lees- en spellingproblemen

Als een leerling uitvalt bij het leesonderwijs en er ontstaat een vermoeden van dyslexie (EED), dient er op school extra ondersteuning te worden geboden op ondersteuningsniveau 2 en 3. Immers hardnekkigheid blijkt als er extra planmatige en intensieve didactische maatregelen zijn geboden en nauwelijks tot resultaat leiden. Er is zodoende sprake van gestapelde ondersteuning; de ondersteuning op niveau 2 blijft doorgaan wanneer deze ook op niveau 3 wordt geboden.  

Wanneer scholen de juiste hulp bieden en deze transparant en op navolgbare wijze vastleggen, én de resultaten van de leerling voldoen aan de criteria van achterstand, kan de leerling worden aangemeld voor EED-zorg.

Suggesties voor invulling ondersteuningsniveau 3 voor lezen 

Geschikte remediërende leesmethodes 
De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande methodes conform de normatieve richtlijnen voor intensieve begeleiding, zoals hierboven aangegeven. Een organisatorische mogelijkheid is dat de leestijd in de klas wordt benut voor de extra instructie en dat de leestijd (het maken van leeskilometers) op een ander moment wordt geboden, bijvoorbeeld door middel van een vorm van tutorlezen; een leerling zelfstandig, zonder begeleiding, laten oefenen met een (computer)programma volstaat niet. De ondersteuning wordt op een juiste wijze gedocumenteerd in een plan. 

Suggesties zijn: 

 • Connect Klanken & Letters, Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen
 • Estafette aanpak 1 (4 x 15 minuten) (met daarbinnen de Wacht-hint-prijsmethode)
 • Begeleid hardop lezen
 • RADslag
 • RALFI-lezen
 • Leesbalans
 • Leesinterventieprogramma de Zuid-Vallei
 • Toch nog leren lezen
 • Taal in Blokjes
 • Bouw *)

*) Bouw! is in basis een preventieprogramma op individueel niveau. Met het oog op preventie heeft beginnen halverwege groep 2 de voorkeur, maar ook beginnen bij de start van groep 3 is effectief.

Lees ook meer over 'Voorkom leesproblemen met BOUW!' en het oA Leerhuis over extra hulp bij lezen.

Suggesties voor invulling ondersteuningsniveau 3 voor spelling

Geschikte remediërende spellingmethodes (lijst is niet uitputtend)

Voor spelling geldt dat de methode uitgaat van de klankvorm van woorden en dus werkt aan het koppelen van de klankvorm aan de geschreven vorm van woorden. De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande methodes conform de hierboven omschreven normatieve begeleiding. Een leerling zelfstandig, zonder begeleiding, laten oefenen met een (computer)programma volstaat niet. De ondersteuning wordt op systematische en gestructureerde wijze aangeboden en gedocumenteerd in een plan.

Suggesties zijn: 

 • Taal in Blokjes
 • Staal
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen 
 • Zuid-Vallei Spelling
 • Pi-Spello, in de vorm van specifieke interventie 
 • Voorspel (pravoo)

(bron: Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3