OnderwijsAdvies > ... > > Begaafden subsidie per 1 januari 2019 van start!
Begaafden subsidie per 1 januari 2019 van start!

Begaafdensubsidie 1 januari van start gegaan!
Het ministerie van OCW heeft 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De regeling is 1 januari 2019 van start gegaan.

Het is dus nú het moment om te bedenken wat u kunt doen teneinde de ontwikkeling van uw begaafde leerlingen te stimuleren en een aanvraag voor subsidie in te dienen!

Aanvraag begaafdensubsidie gaat via de samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan voor extra ondersteuning voor leerlingen die kenmerken van begaafdheid hebben, en die niet voldoende hebben aan het reguliere onderwijsaanbod. 

De bijdrage is maximaal 50% van de kosten. De extra ondersteuning mag niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen vallen.

Waar kunt u (via het samenwerkingsverband) subsidie voor aanvragen?

Met extra ondersteuning wordt bedoeld:

 • het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van begaafdheid;
 • het aanbieden van de leeromgeving Acadin (www.acadin.nl) met verrijkingsaanbod waarmee begaafde leerlingen zelf aan de slag kunnen.
 • het aanbieden van arrangementen voor complexere ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid;
 • het aanbieden van voorzieningen om de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te stimuleren;
 • het vergroten van de expertise op het gebied van begaafdheid en het faciliteren van de professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers;
 • het organiseren van initiatieven om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en andere instanties in de eigen regio en omgelegen regio’s te verbeteren;
 • het ontwikkelen van een structureel beleid voor vraagstukken op het gebied van begaafdheid.
 • evaluatie en monitoring 

OnderwijsAdvies kan u helpen met een concreet ondersteuningsaanbod

Veel expertise opgebouwd met Surplus, het Expertisecentrum voor begaafden
OnderwijsAdvies heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van beleid formuleren, signalering, onderzoek, materialen en het begeleiden van leerlingen.

U kunt bij ons terecht voor een concreet ondersteuningsaanbod:

 • Ondersteuning bij het opstellen van een subsidie-aanvraag.
 • Surplus, ons begaafdencentrum helpt u bij de totstandkoming van een structurele aanpak (quickscan), beleid en praktijk.
 • Verrijk de leeromgeving van uw talentvolle leerlingen met Acadin! Actueel, uitdagend, werken aan (denk) vaardigheden.
 • Onderpresteren van intelligente leerlingen met complexe problematieken kunt u uitdagen met het T-OPP arrangement (Talent Ontwikkel PersPectief). 
 • Wij kunnen plusklassen voor u opzetten en uitvoeren, ook bovenschools
 • U kunt trainingen bij ons volgen, wij maken ze ook voor op maat. Enkele voorbeelden:
 • OnderwijsAdvies kan een leernetwerk voor u opzetten waarin overdracht van kennis en uitwisseling van ervaringen kan plaatsvinden.
 • Wij kunnen procesbegeleiding bieden bij het bieden van passend/hoogbegaafd onderwijs. 
 • Evaluatie en monitoring.

Kansen voor uw school!
Mogelijk biedt de regeling kansen voor uw school!? Wilt u zich nader oriënteren over de mogelijkheden op uw school - of binnen uw bestuur? Neem contact op met Greetje van Dijk. 

Lees hier:

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur