OnderwijsAdvies > ... > > Onderwijs en jonge kinderen kleuters, groep 3 of een combi 2,3?
Onderwijs en jonge kinderen kleuters, groep 3 of een combi 2,3?

Er komen steeds meer vragen over de kleutergroepen: groep 1 en groep 2 apart, een combi groep 1-2. Ook zien we dat scholen aan de slag willen met een combi 2-3. Mogelijkheden, ‘do’s en dont’s ‘. Waarom kiezen zij hiervoor?

Doorgaande lijn met de basisschool (1985)
De overgang tussen groep 2 en 3 is van oudsher een bespreekpunt. De vorming van de basisschool in 1985 had als doel een doorgaande lijn te bieden. In ieder geval wilde men de overgang tussen kleutergroep en de ‘1e klas’ soepeler maken. De rijke verworvenheden uit het kleuteronderwijs, zoals werken uit belangstelling, thematisch werken, kijken naar ontwikkelingsverschillen, groepsdoorbrekend werken, spelend- en onderzoekend leren zouden hun weg vinden in het nieuwe basisonderwijs. Die doorgaande lijn in het nieuwe basisonderwijs is vanaf 1985 echter niet makkelijk gegaan...

Doorgaande lijn andersom!
Er is een periode geweest dat er in de basisschool de doorgaande lijn andersom te zien was:

  • In de kleutergroepen, groep 1 en 2, werden kinderen voorbereid op groep 3.
  • Groep 3 bleef werken zoals het op de lagere school gewend was; klassikaal.
  • Ook waren er scholen waar de manier van werken bleef zoals het kleuteronderwijs bedoeld was.

Herwaarding van spel actueler dan ooit!
De kloof bleef bestaan als groep 3 niet meebewoog en de groepen 1-2 niets aanpaste. In de periode dat het opbrengstgericht werken op cognitief niveau hoogtij vierde gingen ook de groepen 1-2 daarin mee. Met het verdwijnen van de expertise op kleuteronderwijs op de werkvloer en deze cognitieve focus raakte het spelend en ontdekkend leren in de groepen 1-2 op de achtergrond. Maar jonge kinderen leren anders! 

De praktijk laat het zien, op social media is veel te lezen en te zien, en met name breinwetenschappelijk onderzoek bevestigt keer op keer dat kinderen tot ongeveer 7 jaar leren door spel, door ervaring, door onderzoek, door muziek en door beweging. Betekenisvol aanbod zorgt voor nieuwsgierigheid, creativiteit en hoge betrokkenheid: Belangrijke pijlers waardoor ontwikkeling gestimuleerd wordt en kinderen leren. Ontwikkeling van jonge kinderen gaat sprongsgewijs. Verschillen mogen er zijn. Verschillen moeten echter wel adequaat gestimuleerd worden. Herwaardering van spel is actueler dan ooit!

Passend onderwijs aan jonge, lerende en spelende, kinderen
Er is een grote vraag naar achtergronden over spel en spelbegeleiding. Ook in de groepen 3 hebben kinderen spel, onderzoek en beweging nodig. In deze tijd wellicht wel meer dan ooit!!

‘Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind? Doorstroom van kleuters’

Deze titel had de brochure van Sander Dekker in 2016. Een pleidooi voor een andere manier van kijken naar jonge kinderen in groep 3 en voor een andere manier van onderwijs in die groep! Het recente regeerakkoord laat zien dat we af moeten van de focus op een toetscultuur.

Scholen zijn op zoek naar een antwoord op de vraag passend onderwijs te bieden voor dat jong lerende, maar spelende kind!

Heeft u vragen:

  • Op het gebied van een combi 2-3, vragen over goed onderwijs in de groepen 1-2?
  • Over goed onderwijs in de groepen 3?
  • Over het (VVE) voortraject van de voorschool?
  • Behoefte aan versterking van leraarvaardigheden op dit gebied? 

Onze ervaren Jonge Kind adviseurs helpen u graag! 

Meer informatie?

Contactpersoon

Ineke Dillingh

Vakspecialist Jonge Kind