OnderwijsAdvies > ... > > Kinderen worden gehoord en gezien met De Vreedzame School
Kinderen worden gehoord en gezien met De Vreedzame School

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode; het is een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. Kinderen worden gehoord en gezien en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Pesten en sociale veiligheid
De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Er is een apart katern/ bijlage / map over pesten en sociale veiligheid: ‘Werken aan sociale veiligheid’. Met dit katern bieden we scholen een extra handreiking om op een ‘vreedzame’ manier pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten.
Enkele onderdelen van het katern zijn: extra lessen rondom pesten, suggesties hoe die lessen in te zetten in/naast het reguliere programma, uitwerking van het toezicht in en om de school, de rol van groepsdynamische processen bij pesten, de oplossingsgerichte pestaanpak uitgewerkt, aparte aandacht voor digitaal pesten, en hoe ouders te betrekken.

Als u als school de komende periode aandacht wilt besteden aan het veiligheidsbeleid dan kan het zinvol zijn om daarbij gebruik te maken van adviseurs op het terrein van Vreedzaam. Soms is een teambijeenkomst of een bijeenkomst met het managementteam nuttig om zaken te bespreken als toezicht in de school, de aanpak in het geval er sprake is van pestincidenten, en/of het betrekken van ouders.

Werkzaam op een Vreedzame School, maar nog niet geschoold?
Is uw school vreedzaam? Voor ‘nieuwe’ leraren op een vreedzame school kunnen wij bijscholing verzorgen. Stuur een mail naar Mia Versteegen.

Meer informatie?