OnderwijsAdvies > ... > > De gestructureerde aanpak van een T-OPP
De gestructureerde aanpak van een T-OPP

De begaafdenexperts van OnderwijsAdvies ontwikkelden de opzet voor een T-OPP, een Talent Ontwikkel PersPectief. Inmiddels is er brede ervaring opgedaan en is het T-OPP geworteld in ons aanbod. Vertrekpunt is altijd de structurele aanpak, het ‘handelsmerk’ van Surplus.

De basis - de Surplusladder
“Eenvoudig als het kan, uitgebreid als het moet”. Met Surplus signalering worden aard en mate van begaafdheid in beeld gebracht door het bevragen van ouders, leraar en kind (vanaf 10 jaar). 

Stap 1 en 2 van de signaleringsladder worden beklommen door de school zelf: van eenvoudige signalering tot grondige inventarisatie. In stap 3 worden de gegevens geanalyseerd door een begaafdenexpert (binnen of buiten de school) en worden aanbevelingen gedaan. In de meeste gevallen zal deze gedifferentieerde wijze van signaleren volstaan. Een enkele keer is scherp stellen (foto) door middel van onderzoek of observaties nodig. Wanneer er meer complexe problematiek blijkt, sluit de begeleidingsaanpak met een T-OPP hier naadloos op aan.

Lees meer over Surplus Signaal Digitaal.

T-OPP Arrangementen

Arrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met complexere problematiek. Bij een T-OPP arrangement Surplus worden leerling en leeromgeving in beeld gebracht en de informatie door de ouders geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens worden de onderwijsbehoeften opgesteld, met de stimulerende en beperkende factoren. Vervolgens worden doelen geformuleerd op het gebied van cognitie, vaardigheden en attitude. De kern van het T-OPP is het opstellen van een structurele aanpak waarmee deze doelen worden behaald.

Lees meer over het T-OPP arrangement in de brochure over arrangementen.

T-OPP - de training
Tijdens de training T-OPP worden een format en kaders uitgereikt waarmee de deelnemers (IB-ers en/of begaafdenspecialisten) zelf een T-OPP leren opstellen. Vervolgens krijgen de deelnemers in kleine groepjes feedback op hun T-OPP. De praktische tips, de analyse en het individuele karakter van de feedbackgesprekken worden hoog gewaardeerd in deze training.

Lees meer over de T-OPP training.

T-OPP binnen school-ontwikkeltrajecten

Veel scholen maken werk van verrijkingsonderwijs. Met het Dolfijn excellent plan wordt voorzien in een heldere structuur: eenduidige signaleringsafspraken, een beredeneerd aanbod en een aanvullende T-OPP aanpak voor een enkele leerling.

In deze trajecten wordt het cement gelegd tussen de bouwstenen die vaak al aanwezig zijn, we bouwen aan een gestructureerde aanpak die past bij de visie van de school.

Het hoeft geen betoog dat deze opzet volop kansen biedt waarin ook een leerling met een T-OPP zich dol-fijn kan ontwikkelen.

Lees meer over: