OnderwijsAdvies > Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Deze website wordt geproduceerd en aangeboden door OnderwijsAdvies, hierna te noemen oA. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen door bezoekers.

Toegang
Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze voorwaarden. oA geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. oA streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft oA het recht de exploitatie van de site (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Gebruik
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de site. Het is gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de site. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen - naar het vrije oordeel van oA- onmiddellijk van deze site worden verwijderd. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze site te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen. oA kan geen enkele garanties bieden voor het foutloos en continue functioneren van onderdelen van de site en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande.

Informatie op de site 
OnderwijsAdvies verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. oA spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Met name controleert oA de door gebruikers op deze site geplaatste informatie niet op haar inhoud. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. oA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze site of bronnen. oA geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke site of bronnen. oA is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. oA voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site. Gebruikers raden wij aan voorzichtig te zijn met het afgeven van persoonlijke informatie aan andere gebruikers. Alle aanbiedingen of offertes op de site zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. 

Copyright
Het auteursrecht van de op deze website gepubliceerde werken en informatie berust bij OnderwijsAdvies dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van oA worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van oA. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van oA vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan oA. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan oA toesturen of op de site achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan oA en vrijwaren oA derhalve van aanspraken van derden. oA is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Mocht oA op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft oA het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen. oA behoudt het recht voor ingezonden tekst- en beeldmateriaal in te korten en/of aan te passen.  © 2009 OnderwijsAdvies

Aansprakelijkheid
oA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van oA. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van oA te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade. oA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot alle andere kwesties in verband met de site.

Privacy
OnderwijsAdvies verklaart om door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Om die reden conformeert OnderwijsAdvies zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens te geven zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. OnderwijsAdvies zal door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en ter verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft te allen tijde onbekend.

Leveringsvoorwaarden

Lees hier onze leveringsvoorwaarden

Niet tevreden?

Tevreden klanten, daar gaan wij voor! Wij, medewerkers bij OnderwijsAdvies doen er alles aan om kwalitatief goede diensten aan u te leveren. Dat vinden wij belangrijk. Toch kan het zijn dat u over een product of activiteit niet helemaal tevreden bent. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als u punten van kritiek heeft, nodigen wij u uit deze met ons te delen. In eerste instantie zult u dit doen tijdens een gesprek met de betrokken adviseur en/of zonodig met de (account)manager. Dit gesprek zal in de meeste gevallen leiden tot voldoende duidelijkheid en een oplossing voor het probleem. Als bovenstaand gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. U meldt de klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk bij de betreffende manager of aan de directie van OnderwijsAdvies. Voor het indienen van een klacht kunt u het klachtenformulier gebruiken. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Klachtenformulier

Hier vindt u het klachtenformulier

REGLEMENT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Versie Wet bescherming persoonsgegevens 2016