Coaching helpt jou op pedagogisch, didactisch en/of managementgebied waarop jij je wilt verbeteren. OnderwijsAdvies heeft specialisten Jonge Kind die je hiervoor kunt inschakelen.

Verplichte coaching

Vanaf 1 januari 2019 ontvangt elke pedagogisch medewerker in de kinderopvang verplicht coaching. Dit is in de wet geregeld. Zoek je op korte termijn een  coach? OnderwijsAdvies heeft specialisten Jonge Kind die u hiervoor kunt inschakelen.

Waarom coaching?

Als pedagogisch medewerkers kun je oplopen tegen een aantal zaken:

 • Praktisch:
  Is deze ruimte: binnen- en buitenomgeving voor deze groep goed ingericht? Heb ik de juiste materialen? Is het speel- en ontwikkelingsmateriaal op orde? Is de speelleeromgeving rijk genoeg? Zijn er voldoende ongevormde- en gevormde materialen?? Volstaan de basishoeken? Staat er teveel meubilair? Enz.
 • Organisatorisch: Hoe is de dagindeling? Klopt de verhouding speel-leertijd en verzorging:
  Waar zijn (on)mogelijkheden en wat zijn oplossingen?
 • Didactisch:
  Observeren, begeleiden, meespelen? Welke vaardigheden en strategieën worden ingezet?
  Hoe worden uitdagende activiteiten verzorgd? Hoe worden voorwaarden om kinderen te laten komen tot verdiepend speI georganiseerd? Waar liggen kansen voor rijker en uitdagender spel? In VVE groepen wordt veelal gewerkt met een programma. In hoeverre gebruikt men het programma? Wordt er niet (structureel) met een methode gewerkt? Hoe is dan de planning? Hoe houd ik rekening met (spel)behoeftes van kinderen die zoveel van elkaar verschillen?
  Taalstimulering is een belangrijk onderdeel: in hoeverre is dit verweven in het activiteitenaanbod, (spel)begeleiding en interactie?
 • Pedagogisch:
  Hoe benader ik het zeer jonge kind? Wat is basis pedagogisch tact? Wat is het pedagogisch klimaat? Hoe staat het met de ouderbetrokkenheid?
  Wanneer leid ik, wanneer begeleid ik, wanneer stuur ik, wanneer laat ik kinderen vrij?

Wat levert coaching je op?

 • Een uitnodigende betekenisvolle speel-leeromgeving: de basis voor ontwikkeling
 • Een goed draaiende organisatie op de groep dat zorgt voor zelfstandigheid en betrokken kinderen
 • Je weet hoe je het werken met een VVE methode integreert met betekenisvolle spelactiviteiten
 • Je interactievaardigheden zijn vergroot
 • Je begeleidingsvaardigheden zijn vergroot
 • Je hebt tijd en gelegenheid om te observeren als uitgangspunt voor passende begeleiding, benadering en spelaanbod
 • Je hebt zicht heeft op de brede ontwikkeling van kinderen en hun spel

Coaching, altijd op maat

De coaching is altijd op maat, passend bij jouw vragen. Mogelijkheden zijn o.a. coaching-on the job, SVIB en scaffolding.

Delen

Coaching is altijd op maat. Informeer naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen