Arrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met complexere problematiek. Bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid, dyslexie of dyscalculie.

Begeleiding van leerlingen bij complexe problematiek 

Arrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met complexere problematiek. Een arrangement bestaat uit modules (allemaal of enkele) die in overleg met de klant kunnen worden ingezet. Arrangementen worden uitgevoerd door orthopedagogen/GZ-psychologen of een RT-er van oA-Leerhuis. Met het inzetten van een arrangement dragen de school en OnderwijsAdvies samen de zorg voor de leerling.

Waarom arrangementen?

Met de invoering van Passend Onderwijs is de manier waarop de extra ondersteuning wordt aangevraagd, veranderd. Scholen maken binnen het SWV afspraken over de ondersteuning van leerlingen met complexere problematiek en de bekostiging hiervan.

In onze begeleiding richten we ons op wat de leerling of de leraar nodig heeft. Onze arrangementen zijn praktisch, direct en flexibel toepasbaar en in modules opgesplitst. Zo is duidelijk wat de school en/ of het SWV doet en welke hulp OnderwijsAdvies biedt. Met het inzetten van een arrangement dragen OnderwijsAdvies en de school samen de zorg voor de leerling.

Wanneer een arrangement?

Onze arrangementen vormen een aanvulling op de zorg van de school of een concrete invulling van de basis- of extra ondersteuning.

Welke arrangementen?

Op dit moment heeft OnderwijsAdvies de volgende arrangementen (zie download voor meer informatie):

1. (Hoog)begaafden
Dit arrangement is bedoeld voor (hoog)begaafde en (hoog)intelligente leerlingen van wie het vermoeden bestaat zij (absoluut of relatief) onderpresteren.De oorzaken kunnen worden gezocht in:
De kenmerken van de leerling
Onvoldoende afstemming van het pedagogische en didactisch aanbod
Een combinatie van 1 en 2.

2. Werkgeheugentraining in combinatie met remedial teaching (RT)
Voor leerlingen met leerproblemen, waarbij is vastgesteld dat er sprake is van zwakte binnen het werkgeheugen. De RT richt zich op een specifiek taakgebied (taal of rekenen). De leerling oefent thuis met Jungle Memory of Cogmed het werkgeheugen.

3. Sociaal emotionele ondersteuningsvragen
Voor leerlingen met ondersteuningsvragen op sociaal- emotioneel gebied, die niet goed kunnen functioneren op school. Dit arrangement bestaat uit een traject van individuele begeleiding van een leerling waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse effectieve behandel- methodes en methodieken zoals cognitieve gedrags- therapie of oplossingsgerichte gesprekken, waarbij ouders en/of leerkracht direct betrokken zijn.

4. Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (individueel of in groepjes)
Voor leerlingen die de fundamentele rekendoelen (1F) niet dreigen te halen en van wie vermoed wordt dater sprake is van dyscalculie, geeft dit arrangement stapsgewijs aan welke weg bewandeld kan worden om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Als de hardnekkigheid groot blijkt kan het arrangement uiteindelijk leiden tot een dyscalculie verklaring. Een belangrijk onderdeel van het arrangement is remedial teaching. Deze leerlingen hebben extra instructie nodig, meestal op een lager handelingsniveau. Bovendien hebben ze vaak moeite met de aanpak van contextsommen. RT kan ook worden ingezet als extra begeleiding en eventueel om de hardnekkigheid van de rekenproblemen aan te tonen.

5. Ernstige lees-spellingsproblematiek (in groepjes).
Voor leerlingen waarbij (nog) geen hardnekkigheid is aangetoond, maar die mogelijk wel in aanmerking komen voor een dyslexieverklaring. Het arrangement richt zich op het optimaliseren van de lees- en of spellingsvaardigheden van de leerling.

6. Rekenbegeleiding. Na een verklaring dyscalculie.
Voor leerlingen waarbij dyscalculie is vastgesteld. Er is sprake van zeer ernstige rekenproblemen en specifieke ondersteuning is noodzakelijk, omdat de rekenstoornis een ernstige belemmering kan vormen voor de reken- redzaamheid en verdere doorstroming in het onderwijs van deze leerlingen.

Arrangementen in het kort:

  • Praktisch
  • Op maat (keuze van modules)
  • Helder
  • Resultaatgericht
  • Uitgevoerd door RT-ers van het oA Leerhuis in
  • samenwerking met GZ-psychologen en/ of orthopedagogen

Delen

Afhankelijk van de gekozen begeleiding.

Prijs:
informeer naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen