Er komen steeds meer vragen over de kleutergroepen: groep 1 en groep 2 apart, een combi groep 1-2? Wanneer laat je een kind doorgaan naar groep 3 en wanneer niet? Ook zien we dat scholen aan de slag willen met een combi 2-3. Mogelijkheden, do’s en dont’s, waar kies je voor, wij helpen je graag en deskundig.

Doorgaande lijn met de basisschool (1985)

De overgang tussen groep 2 en 3 is van oudsher een bespreekpunt. De vorming van de basisschool in 1985 had als doel een doorgaande lijn te bieden. In ieder geval wilde men de overgang tussen kleutergroep en de ‘1e klas’ soepeler maken. De rijke verworvenheden uit het kleuteronderwijs, zoals werken uit belangstelling, thematisch werken, kijken naar ontwikkelingsverschillen, groepsdoorbrekend werken, spelend- en onderzoekend leren zouden hun weg vinden in het nieuwe basisonderwijs. Die doorgaande lijn in het nieuwe basisonderwijs is vanaf 1985 echter niet makkelijk gegaan...

Doorgaande lijn andersom!

Er is een periode geweest dat er in de basisschool de doorgaande lijn andersom te zien was:

  • In de kleutergroepen, groep 1 en 2, werden kinderen voorbereid op groep 3.
  • Groep 3 bleef werken zoals het op de lagere school gewend was; klassikaal.
  • Ook waren er scholen waar de manier van werken bleef zoals het kleuteronderwijs bedoeld was.

Herwaardering van spel actueler dan ooit!

De kloof bleef bestaan als groep 3 niet meebewoog en de groepen 1-2 niets aanpaste. In de periode dat het opbrengstgericht werken op cognitief niveau hoogtij vierde gingen ook de groepen 1-2 daarin mee. Met het verdwijnen van de expertise op kleuteronderwijs op de werkvloer en deze cognitieve focus raakte het spelend en ontdekkend leren in de groepen 1-2 op de achtergrond. Maar jonge kinderen leren anders!

De praktijk bevestigt keer op keer dat kinderen tot ongeveer 7 jaar leren door spel, door ervaring, door onderzoek, door muziek en door beweging. Betekenisvol aanbod zorgt voor nieuwsgierigheid, creativiteit en hoge betrokkenheid: belangrijke pijlers waardoor ontwikkeling gestimuleerd wordt en kinderen leren. Ontwikkeling van jonge kinderen gaat sprongsgewijs. Verschillen mogen er zijn, maar moeten echter wel adequaat gestimuleerd worden. Herwaardering van spel is actueler dan ooit!

Passend onderwijs aan jonge, lerende en spelende, kinderen

Er is een grote vraag naar achtergronden over spel en spelbegeleiding. Ook in de groepen 3 hebben kinderen spel, onderzoek en beweging nodig.

Heb je vragen:

  • Op het gebied van een combi 2-3, vragen over goed onderwijs in de groepen 1-2?
  • Over goed onderwijs in de groepen 3?
  • Over het (VVE) voortraject van de voorschool?
  • Behoefte aan versterking van leraarvaardigheden op dit gebied?


Onze ervaren Jonge Kind adviseurs helpen je graag!

 

Delen

Offerte aanvragen