Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten). OnderwijsAdvies kan helpen om Bouw! gedegen in te zetten op school.

Bouw! werkt effectief bij leesproblemen

 • bewezen effectief interventieprogramma
 • ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
 • is naast andere meetmethodes te gebruiken
 • draagt ​​bij aan fikse kostenbesparingen
 • scholen die met Bouw! werken Voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie)
 • Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexiebehandeling buiten de school
 • Bouw! werkt ook op de iPad

Implementatie Bouw!

Uit het onderzoek van Haytske Zijlstra blijkt dat Bouw! het meest succesvol is als het goed geïmplementeerd is binnen de school. Bij het invoeren van Bouw! op school is succes gegarandeerd als dit goed begeleid wordt, zodat van tevoren de valkuilen duidelijk zijn en een juiste implementatie gewaarborgd wordt. 

De aanschaf en technische ondersteuning van een Bouw!-schoollicentie en leerlinglicenties loopt via Lexima. Hiernaast kun je kiezen voor één of meerdere modules van een implementatietraject door OnderwijsAdvies. Deze modules worden - op je eigen school - op maat aangeboden. De tijdsduur per module (1 t/m 6) is circa 2 uur.

De modules van Bouw!

 1. Implementatie & organisatie
 2. Signalering & selectie
 3. Instructie van de tutoren
  * Samen vormen de modules 1 t/m 3 de instructie coördinator voor Bouw!
 4. Ouderavond
 5. Coaching & advisering op leerlingniveau (BTW vrij)
 6. Informatiebijeenkomst voor de onderbouw leraren

1. Implementatie & organisatie

Deze module biedt antwoordt op vragen met betrekking tot de organisatie en evaluatie van het werken met Bouw!

Onder andere komt aan de orde: hoe wordt het werken met Bouw! georganiseerd, het verdelen van taken en verantwoordelijkheden, de infrastructuur, inbedding ICT-organisatie, inbedding in taalbeleid en zorgstructuur, borging van kwaliteit.

2. Signalering en selectie van leerlingen in groep 2

Omdat Bouw! Het meest effectief is als de risicoleerlingen vanaf groep 2 gaan werken met Bouw! is het van belang deze leerlingen al vroeg te signaleren. Er moet daarom een goed dyslexiebeleid binnen de school aanwezig zijn met een heldere visie op dyslexie, de wijze van signalering en een beschrijving van de preventieve begeleiding en interventies. Wij helpen met het opstellen van selectiecriteria voor de screening van kinderen die mogelijk leesproblemen zullen krijgen.

3. Opleiden van de tutoren

Bouw! kan begeleid worden door tutoren die hierin geschoold moeten zijn. Het is niet noodzakelijk dat zij een onderwijskundige achtergrond hebben. Wij bieden begeleiding bij de professionalisering van de tutoren en uitleg voor intervisiebijeenkomsten voor tutoren. Hierbij komt ook aan bod hoe de communicatie naar ouders en leraren het beste kan verlopen.

Organisatie van een tutorbijeenkomst en intervisiebijeenkomsten hebben de volgende leerdoelen:

De tutor:

 • kent de inhoudelijke mogelijkheden van Bouw!
 • kan de voortgang van leerlingen rapporteren aan leraren, de Bouw!coördinator en ouders.
 • weet hoe hij/zij leerlingen optimaal kan motiveren bij Bouw!

*Module 1, 2 en 3 = Instructie coördinator voor Bouw!

Voor een school die werkt met Bouw! is de coördinator voor Bouw! binnen school het aanspreekpunt. Voor een goede implementatie van Bouw! is training van de coördinator voor Bouw! dan ook een essentieel onderdeel.

De coördinator voor Bouw!:

 • maakt kennis met belangrijke wetenschappelijke inzichten
 • leert de functionaliteiten van Bouw!
 • weet hoe hij/zij risicoleerlingen kan signaleren
 • heeft inzicht in de theoretische uitgangspunten van Bouw! en kent de
  structurele opbouw van het programma.
 • weet hoe hij/zij binnen de organisatie effectief leiding kan geven aan Bouw!

4. Ouderavond

Bouw! heeft een bewezen gunstig effect op het lezen van jonge kinderen. De betrokkenheid van ouders speelt een grote rol bij het succesvol afronden van Bouw!. Veel kinderen die met Bouw! werken, hebben ouders die zelf ook leesproblemen hebben ervaren als kind of zelfs dyslexie hebben.

Om ouders optimaal te betrekken bij Bouw!, ze voor te bereiden op wat Bouw! betekent en welke inzet het vraagt van het kind en de ouders, organiseren we ouderavonden. Tijdens deze ouderavond wordt niet alleen informatie gegeven over Bouw!, maar ook over dyslexie en hoe ouders het beste hun kind begeleiden bij het leren lezen en spellen.

Het doel van de avond is om ouders te helpen en te motiveren hun kind te ondersteunen, wanneer het werkt met Bouw!. Als ouders weten wat Bouw! is, wat het doel is en waarom hun kind hiermee geholpen kan worden, zal de samenwerking met de school makkelijker verlopen en is de kans op een succesvolle afronding van Bouw! vele malen groter.

5. Coaching en advisering op leerlingniveau

Na of tijdens het werken met Bouw! kunnen (in de klas) vragen ontstaan over de leerling. Onze adviseurs kennen Bouw! en zijn taalspecialisten. Zij kunnen een advies op maat uitbrengen over wat de leerling nodig heeft om na(ast) Bouw! tot optimale leerprestaties te komen. Nadat de vraag van de leraar of IB-er helder is, kan gekeken worden of nader onderzoek nodig is of bijvoorbeeld klassenobservatie volstaat.

Afhankelijk van de hulpvraag kan eventueel RT worden aangeboden voor bijvoorbeeld spelling, maar ook het aanreiken van hulpmiddelen kan voldoende zijn in bepaalde gevallen.

Centraal staat dat het kind tot optimaal leren komt en onze adviseurs kijken hoe ze de leerling, ouders en school daarin het beste kunnen ondersteunen.

6. Informatiebijeenkomst voor de onderbouw leraren

Het creëren van draagvlak bij de leraren van de onderbouw is belangrijk. Een vroegtijdige signalering en juiste aanpak in de klas is nodig voordat met het programma Bouw! wordt gestart. Verder moet globaal bekend zijn hoe het programma werkt en wat de meerwaarde is. Als de leraren enthousiast zijn dragen zij dit over aan de kinderen en hun ouders.

Deze bijeenkomst kan worden aangepast al naar gelang de behoefte van de school. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dieper in te gaan op leesproblemen en dyslexie in het algemeen of om informatie te krijgen over het werken met het nieuwe Protocol Preventie van Leesproblemen – Groep 1-2.
Het is eventueel ook mogelijk om deze bijeenkomst te verkorten om het onderdeel te laten zijn van een vergadering.

Meer informatie?

Lees meer over Bouw op de site van Lexima; zij organiseren ook regelmatig webinars. Zo vindt op 18 juni en 2 juli 2021 een webinar plaats.

Delen

Ja! Ik wil graag meer weten over de implementatie van Bouw!

Offerte aanvragen