Dyslexie is een beperking die het leren vervelend in de weg kans taan. Onze behandelaren richten zich niet alleen op het beter leren lezen en spellen, maar werken ook motiverend aan het zelfvertrouwen, de werkhouding en de motivatie van de leerling.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling en schoolprestaties van leerlingen vervelend in de weg kan staan. Daardoor presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt hun plezier in leren en de motivatie voor school af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is.

Onze ONL dyslexiebehandeling heeft aantoonbaar positief effect op zowel het lezen als het spellen. Samen met het kind,de ouders en de school gaan we voor een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen passend bij de leeftijd en het schoolniveau van de leerling.

Worden het onderzoek en behandeling vergoed?

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Vergoede zorg
Onderzoek en behandeling wordt alleen vergoed vanuit de WMO (de gemeente) voor kinderen met Ernstige Dyslexie (ED). Om voor dit onderzoek en vergoede zorg in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Lees de criteria voor aanmelden. Wanneer er sprake is van ED, wordt de ONL-dyslexiebehandeling gestart en vergoed. 

2. Niet vergoede zorg
Leerlingen die niet voldoen aan de criteria kunnen wel dyslexie hebben, er is dan alleen geen sprake van Ernstige Dyslexie. De eventuele behandeling wordt niet vergoed.
Ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen (particuliere zorg). Klik hier voor meer informatie over niet vergoede zorg (onderzoek en behandeling). Om een kind hiervoor aan te melden dienen de aanmeldformulieren niet vergoede zorg te worden ingevuld. Er is een formulier voor ouders en een voor school.

3. Geen dyslexie, andere zorg
Soms komt uit een (particulier) onderzoek dat er geen sprake is van dyslexie. We kijken dan samen naar andere mogelijkheden voor begeleiding zoals bijvoorbeeld Remedial Teaching. Onze taalspecialisten zijn hier nauw bij betrokken.)

De ONL dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling vindt 1 keer per week plaats bij ons of op school. De behandelaar kiest samen met ouders/verzorgers een geschikt behandelingsmoment. Dit zal een vaste dag en tijd in de week zijn. De totale behandelduur varieert van 1 tot 1,5 jaar. De dyslexiebehandeling bestaat uit periodes van 3 á 4 maanden. Elke periode bestaat uit de volgende onderdelen:

 • opstellen behandelplan voor het gehele dyslexietraject
 • opstellen handelingsplan
 • wekelijkse behandelsessies
 • overdracht naar ouders/verzorgers
 • wekelijkse huiswerkopdrachten voor lezen en spellen
 • contact met school
 • tussenmetingen om vorderingen te volgen en daar waar nodig het behandelplan en handelingsplan bij te stellen
 • opstellen van het evaluatieverslag, nieuw handelingsplan en we stellen indien nodig het behandelplan bij.

Rol van ouders en school

De wekelijkse behandelsessies moeten worden ondersteund door thuisoefeningen verspreid over 5 dagen per week, minimaal 20 minuten. Het is belangrijk dat deze inoefening thuis wordt begeleid door een volwassene. Deze regelmatige herhaling en oefening is noodzakelijk voor een goed resultaat van de behandeling. Specifiek materiaal wordt aangeboden in een ‘huiswerkmap’ en door de thuismodule van het computerprogramma ‘Pelle Helpt’. Aan het einde van iedere behandelsessie vindt de overdracht van het huiswerk plaats. Ouders kunnen hun kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen. Zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. We hebben regelmatig overleg waar ouders praktische adviezen en tips voor het oefenen krijgen. Aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma's. 

Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de dyslexiebehandeling speelt de school een belangrijke rol. De behandeling vindt zoveel mogelijk op de vertrouwde school van het kind plaats. Daardoor kunnen we direct contact met leraren en de interne begeleider (ib'er) leggen. Hierdoor sluit het lees- en spellingonderwijs in de klas goed aan op de behandeling van het kind. De behandeling van het kind is effectiever als er aandacht is voor motivatie, werkhouding, zelfvertrouwen en contact met school.

ONL, hét keurmerk voor dyslexiezorg

OnderwijsAdvies is aangesloten bij ONL: een landelijke coöperatie van onderwijsadviesbureaus die samen de dyslexiezorg voor kinderen met ernstige dyslexie ontwikkelt. De behandeling is op een systematische manier opgebouwd aan de hand van de ONL methodiek. Deze bestaat uit verschillende modules. Elk kind doorloopt de meeste van deze modules. Afhankelijk van het niveau van het kind staan wij korter of langer stil bij een onderwerp. Naast lezen en spellen oefent het kind ook met letterkennis en klankoefeningen. Iedere behandeling start met het klankenschema en de expliciete klank-letterkoppeling. Woorden worden geordend en er wordt een bepaalde spellingregel aangeboden. Per regel wordt er een denkwijze aan gekoppeld en eerdere geoefende regels worden steeds herhaald in de verschillende auditieve dictees, huiswerkoefeningen en middels een computerprogramma. Ook wordt het ontsleutelen van woorden en de directe woordherkenning getraind. Hierbij gebruiken wij verschillende remediërende leesmethodes met een systematische opbouw van woordstructuren. Dit wordt ook computerondersteund geoefend. Naast de inhoudelijke kant besteden wij veel aandacht aan de emotionele component om te werken aan het leesplezier, het zelfvertrouwen en de motivatie.

Aanmelding 

Voor de aanmelding is een ingevuld ONL aanmeldformulier (vergoede zorg) nodig. Ook van de ouders is een (vergelijkbare) ingevulde vragenlijst nodig. Deze ONL vragenlijst helpt de school ook om te zorgen voor een compleet gevuld leerlingdossier en wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider. (BEIDE FORMULIEREN - VOOR ZOWEL SCHOOL ALS OUDERS - STAAN BIJ DOWNLOADS)

Het aanmeldformulier van de school en die van de ouders samen vormen het aanmelddossier voor OnderwijsAdvies. Na screening van het dossier is duidelijk of de leerling in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek ONL.

Wachttijd

De periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning bedraagt maximaal 2 weken. *

 • Aanmelding: < 2 weken
 • Intake: < 2 weken
 • Start ambulante hulp < 2 weken

*Update 2022: De wachttijd fluctueert in sommige regio's door het hoge aantal aanmeldingen.

 • In de regio's Gouda, Leiden/Lisse en Haaglanden/Rotterdam kan de wachttijd oplopen tot 2 à 3 maanden.
 • Dat houdt in dat leerlingen die nú worden aangemeld (juni 2022) na de zomervakantie worden uitgenodigd voor onderzoek.

Wil je informatie over de exacte wachttijd op dit moment neem dan contact op met:

Staat je gemeente er niet bij? Neem gerust contact op met Linda, Ariane, Carletta of Cisca, zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste persoon.

Delen

Gerelateerde diensten

Remedial Teaching

Het oA Leerhuis is een praktijk voor remedial teaching die extra ondersteuning biedt aan leerlingen…

Lees meer

Informatie aanvragen