Ucommerce Free license exceeded: License is not valid with current CMS.
Dyslexie onderzoek - OnderwijsAdvies

Als jullie en de school het vermoeden hebben dat jullie kind dyslexie heeft, kan het kind in aanmerking komen voor 'Dyslexie onderzoek, vergoed vanuit de Jeugdwet'.

Dyslexie, wat is dat eigenlijk?

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties vervelend belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

OnderwijsAdvies heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie en is de ideale partner voor ouders, kinderen en scholen.

Vermoed je dat jouw kind dyslexie heeft?

Als je kind ernstige lees- en spellingsproblemen heeft, kan je de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om samen de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was.
De school kan adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. Vervolgens kun je samen met school het kind aanmelden bij een zorginstelling, die door uw gemeente gecontracteerd* (zie lijst gemeenten). Als ouder vraag je zelf een dyslexieonderzoek aan, niet de school.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor dyslexieonderzoek?

In aanmerking voor dyslexieonderzoek (vergoed) komen kinderen:

 1. op de basisschool na minimaal 1,5 jaar leesonderwijs
 2. die een leerling(lees)dossier hebben, waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp (op ondersteuningsniveau 3) is geweest bij het leren lezen en/of spellen. Dit leerlingdossier houdt de school bij en overhandigt zij aan de ouders
 3. die hardnekkige lees- en/of spellingsproblemen hebben (herhaaldelijke prestaties op niveau E/V-)

Aanmelden  dyslexieonderzoek- OnderwijsAdvies kent geen wachttijden!

Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldformulier nodig. Ook van de school is een (vergelijkbare) ingevulde vragenlijst nodig. Deze vragenlijst helpt de school ook om te zorgen voor een compleet gevuld leerlingdossier en wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider.
Jullie aanmeldformulier en de verplichte gegevens van school samen vormen het aanmelddossier voor OnderwijsAdvies. Na screening van het dossier hoor je of jouw kind in aanmerking komt voor onderzoek.

Het dyslexieonderzoek

Het dyslexieonderzoek vindt plaats op één van onze (sub)locaties. Je maakt hierover een afspraak met de behandelaar die je kind zal onderzoeken.

Het onderzoek naar dyslexie bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gekeken naar de intelligentie om informatie te verkrijgen over de algemene cognitieve vaardigheden van het kind. Daarnaast wordt een dyslexieonderzoek gedaan. Bij dit onderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. Daarnaast worden opdrachten gedaan die specifiek op dyslectische kenmerken gericht zijn en bepaalde deelvaardigheden meten.

Als bij het diagnostisch onderzoek blijkt dat het kind geen ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft (de dyslexie is niet ernstig genoeg en/of er is sprake van een of meer andere stoornissen), dan zal het kind niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling. Je kan kiezen om de behandeling zelf te betalen. Lees meer hierover.

Behandeling dyslexie

Als na onderzoek de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie kan worden gesteld, krijgt het kind een dyslexieverklaring en komt in aanmerking voor behandeling die vergoed wordt vanuit de gemeente. Het behandeltraject in het kort:

 • Het kind krijgt individuele begeleiding, 45 minuten per week.
 • Een behandeltraject kan 1 tot 1,5 jaar duren.
 • Ouders doen oefeningen thuis.
 • De school wordt over de inhoud van de behandeling geïnformeerd.
 • Waar mogelijk oefent het kind ook op school en worden de leraar en intern begeleider van de school ook uitgenodigd bij de tussentijdse evaluatiegesprekken.
 • De behandelingen van OnderwijsAdvies worden op verschillende locaties aangeboden. OnderwijsAdvies biedt de zorg zo dicht mogelijk bij school of thuis aan.

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

 • Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste aanpak. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
 • Aandacht voor specifieke problemen van een kind.
 • Vergroten van de lees- en spellingmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar lees- en spellingproblemen.
  OnderwijsAdvies hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen.
 • Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. Met de basisschool zal het werk waar mogelijk afgestemd worden door de behandelaar. Ouders, intern begeleiders en leraren hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

Onderwijszorg Nederland (ONL), experts in dyslexie

OnderwijsAdvies is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland. ONL is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van ernstige dyslexie bij kinderen. Wij hebben gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van Onderwijszorg Nederland staat de behandeling van het individuele kind centraal.

Onderwijszorg Nederland: alle expertise onder één dak

 • OnderwijsAdvies werkt dagelijks intensief en geïntegreerd samen met leraren, schoolleiders, ouders en kinderen; de afstemming daarbij is uitstekend.
 • Bij OnderwijsAdvies staat de behandeling van het individuele kind centraal.
 • OnderwijsAdvies ondersteunt scholen bij de poortwachterfunctie.
 • Aangesloten leden van ONL nemen klanten in geval van verhuizing van elkaar over, zonder wachtlijst gaat de behandeling normaal door.
 • OnderwijsAdvies werkt standaard met gevalideerde protocollen voor diagnose en behandeling bij dyslexie.
 • OnderwijsAdvies werkt met individuele behandelplannen die besproken worden met ouders en school.
 • Periodiek is er contact tussen de behandelaar van ONL, ouders en school.
 • OnderwijsAdvies heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst. Zij kennen het (lees)onderwijs, de methoden en de kinderen.
 • De leden van ONL zijn allen aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en hebben daarnaast allemaal het Keurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en cedeo-erkend.
 • ONL heeft een eigen, onafhankelijke, wetenschappelijke commissie om aansluiting te blijven houden met de actuele stand van de wetenschap en een bijdrage aan onderzoek te kunnen leveren.

Delen

Afhankelijk van of het kind in aanmerking komt voor vergoede zorg of niet.

Gerelateerde producten

Extra Multomap
: € 10,00

Informatie aanvragen