Als ouders - en de school - het vermoeden hebben dat hun kind dyslexie heeft, kan het kind in aanmerking komen voor dyslexie onderzoek en behandeling. De behandeling vindt, daar waar mogelijk, op de eigen school of in de buurt, plaats. Bekijk de behandellocaties

Dyslexie, wat is dat eigenlijk?

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties vervelend belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

OnderwijsAdvies heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie en is de ideale partner voor ouders, kinderen en scholen.

Vermoed je dat jouw kind dyslexie heeft?

Als je kind ernstige lees- en spellingsproblemen heeft, kan je de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om samen de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was.
De school kan adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. Vervolgens kun je samen met school het kind aanmelden bij een zorginstelling, die door uw gemeente gecontracteerd* (zie lijst gemeenten). Als ouder vraag je zelf een dyslexieonderzoek aan, niet de school.

Worden het onderzoek en behandeling vergoed? Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Vergoede zorg
Onderzoek en behandeling wordt alleen vergoed vanuit de WMO (de gemeente) voor kinderen met Ernstige Dyslexie (ED). Om voor dit onderzoek en vergoede zorg in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Wanneer er sprake is van ED, wordt de ONL-dyslexiebehandeling gestart en vergoed.

2. Niet vergoede zorg
Leerlingen die niet voldoen aan de criteria kunnen wel dyslexie hebben, er is dan alleen geen sprake van ernstige dyslexie. De eventuele behandeling wordt niet vergoed.
Ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen (particuliere zorg). Klik hier voor meer informatie over niet vergoede zorg (onderzoek en behandeling). Om een kind hiervoor aan te melden dienen de aanmeldformulieren niet vergoede zorg te worden ingevuld. Er is een formulier voor ouders en een voor school.

3. Geen dyslexie, andere zorg
Soms komt uit een (particulier) onderzoek dat er geen sprake is van dyslexie. We kijken dan samen naar andere mogelijkheden voor begeleiding zoals bijvoorbeeld Remedial Teaching. Onze taalspecialisten zijn hier nauw bij betrokken.)

Aanmelden dyslexieonderzoek

Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldformulier nodig van ouders. Deze vragenlijst helpt de school ook om te zorgen voor een compleet gevuld leerlingdossier en wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider. Ook de school vult een vragenlijst in.
Jullie aanmeldformulier en de verplichte gegevens van school samen vormen het aanmelddossier voor OnderwijsAdvies. Na screening van het dossier hoor je of jouw kind in aanmerking komt voor onderzoek.

Wachttijden bij 1801 jeugd & onderwijsadvies 

De periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning bedraagt maximaal 2 weken*.

 • Aanmelding: < 2 weken
 • Intake: < 2 weken
 • Start ambulante hulp < 2 weken

*Update 2022: De wachttijd fluctueert in sommige regio's door het hoge aantal aanmeldingen.

 • In de regio's Gouda, Leiden/Lisse en Haaglanden/Rotterdam kan de wachttijd oplopen tot 2 à 3 maanden.
 • Dat houdt in dat leerlingen die nú worden aangemeld (juni 2022) na de zomervakantie worden uitgenodigd voor onderzoek.

Wil je informatie over de exacte wachttijd op dit moment neem dan contact op met:

Staat je gemeente er niet bij? Neem gerust contact op met Linda, Ariane, Carletta of Cisca, zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste persoon.

Lees meer over actuele wachttijden bij Compact kwaliteitsstatuut jeugdzorg.

Het dyslexieonderzoek

Het dyslexieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gekeken naar de intelligentie om informatie te verkrijgen over de algemene cognitieve vaardigheden van het kind. Daarnaast wordt een dyslexieonderzoek gedaan. Bij dit onderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. Daarnaast worden opdrachten gedaan die specifiek op dyslectische kenmerken gericht zijn en bepaalde deelvaardigheden meten.

Behandeling dyslexie

Als na onderzoek de diagnose ernstige dyslexie kan worden gesteld, krijgt het kind een dyslexieverklaring en komt in aanmerking voor behandeling die vergoed wordt vanuit de gemeente. Het behandeltraject in het kort:

 • Het kind krijgt individuele begeleiding, 45 minuten per week.
 • Een behandeltraject kan 1 tot 1,5 jaar duren.
 • Ouders doen oefeningen thuis.
 • De school wordt over de inhoud van de behandeling geïnformeerd.
 • Waar mogelijk oefent het kind ook op school en worden de leraar en intern begeleider van de school ook uitgenodigd bij de tussentijdse evaluatiegesprekken.
 • De behandelingen van OnderwijsAdvies worden op verschillende locaties aangeboden. OnderwijsAdvies biedt de zorg zo dicht mogelijk bij school of thuis aan.

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

 • Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste aanpak. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
 • Aandacht voor specifieke problemen van een kind.
 • Vergroten van de lees- en spellingmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar lees- en spellingproblemen.
  OnderwijsAdvies hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen.
 • Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. Met de basisschool zal het werk waar mogelijk afgestemd worden door de behandelaar. Ouders, intern begeleiders en leraren hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

Onderwijszorg Nederland (ONL), experts in dyslexie

OnderwijsAdvies is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland. ONL is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van ernstige dyslexie bij kinderen. Wij hebben gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van Onderwijszorg Nederland staat de behandeling van het individuele kind centraal.

Onderwijszorg Nederland: alle expertise onder één dak

 • OnderwijsAdvies werkt dagelijks intensief en geïntegreerd samen met leraren, schoolleiders, ouders en kinderen; de afstemming daarbij is uitstekend.
 • Bij OnderwijsAdvies staat de behandeling van het individuele kind centraal.
 • OnderwijsAdvies ondersteunt scholen bij de poortwachterfunctie.
 • Aangesloten leden van ONL nemen klanten in geval van verhuizing van elkaar over, zonder wachtlijst gaat de behandeling normaal door.
 • OnderwijsAdvies werkt standaard met gevalideerde protocollen voor diagnose en behandeling bij dyslexie.
 • OnderwijsAdvies werkt met individuele behandelplannen die besproken worden met ouders en school.
 • Periodiek is er contact tussen de behandelaar van ONL, ouders en school.
 • OnderwijsAdvies heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst. Zij kennen het (lees)onderwijs, de methoden en de kinderen.
 • De leden van ONL zijn allen aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en hebben daarnaast allemaal het Keurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en cedeo-erkend.
 • ONL heeft een eigen, onafhankelijke, wetenschappelijke commissie om aansluiting te blijven houden met de actuele stand van de wetenschap en een bijdrage aan onderzoek te kunnen leveren.

Delen

Afhankelijk van of het kind in aanmerking komt voor vergoede zorg of niet.

Groepsbijeenkomst dyslexie

OnderwijsAdvies organiseert groepsbijeenkomsten voor kinderen die kort geleden te horen hebben gekregen dat zij dyslexie hebben.

Groepsbijeenkomst dyslexie

OnderwijsAdvies kent geen wachttijden!

Voor de aanmelding van een leerling/kind is een ingevuld aanmeldformulier nodig, zowel van de school als van de ouders. De leerling/het kind zal met de ouder(s) binnen een week worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

OnderwijsAdvies kent geen wachttijden!

Behandellocatie in de buurt

De behandeling van dyslexie vindt plaats op de eigen school of in de buurt. Bekijk hier alle behandellocaties

Informatie aanvragen