Minister Wiersma van Onderwijs stelt een forse subsidie ter beschikking voor scholen die aan de slag willen gaan met basisvaardigheden zoals rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid.

Subsidie voor po en vo

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder de basisvaardigheden goed te beheersen. Dit is onwenselijk, omdat zij deze basisvaardigheden juist nodig hebben om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen en om zich te redden in de maatschappij.
Daarom komt er een subsidieregeling voor primair en voortgezet onderwijs.

Een basissubsidie en aanvullende subsidie

De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 en komt in twee varianten: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.
Vooralsnog kunnen 500 scholen een aanvraag doen voor de basissubsidie en komen 150 scholen in aanmerking voor een aanvullende subsidie met de ondersteuning van een basisteam.

Basissubsidie voor effectieve interventies

Het subsidiebedrag bedraagt voor scholen voor primair onderwijs circa 900 euro per leerling en voor scholen voor voortgezet onderwijs circa 1200 euro per leerling.

De basissubsidie is bedoeld voor effectieve interventies om de basisvaardigheden te verbeteren. Deze interventies zijn te vinden op een menukaart. Onderdelen van de menukaart zijn bijvoorbeeld:

  • Extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen;
  • Effectieve didactiek;
  • Professionalisering van het onderwijspersoneel;
  • Klassenmanagement;
  • Leer- en ontwikkelmiddelen.

Het is de bedoeling dat de school zich in elk geval richt op het versterken taal en/of rekenen/wiskunde, en waar mogelijk ook voor de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.

Aanvullende subsidie met ondersteuning van basisteam

Het subsidiebedrag bedraagt voor leerlingen voor primair onderwijs circa 350 euro en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs circa 450 euro.
De basisteams werken vraaggericht en ontzorgen de school. Zij helpen het schoolteam een plan te maken om de basisvaardigheden te verbeteren en ze ondersteunen scholen bij de uitvoering van dit plan. Het schoolteam houdt zelf de regie in handen waardoor een lerende cultuur wordt bevorderd en effecten duurzaam zijn. Scholen moeten zich veilig voelen om datgene waar ze mee worstelen te delen met het basisteam. Dat vraagt om vertrouwelijkheid. De exacte aanpak door het basisteam zal per school verschillen, afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk.

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen de subsidie aanvragen bij DUS-I van half augustus tot eind september. Scholen kunnen hierbij een eerste aanvraag indienen voor het schooljaar 2022/2023.
In april 2023 wordt de scholen die subsidie hebben ontvangen gevraagd om met een kritische zelfevaluatie te reflecteren op de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidie. Vervolgens kunnen zij doorgeven of zij ook voor het schooljaar 2023-2024 de subsidie willen ontvangen. Het is de bedoeling om in 2023 twee nieuwe instapmomenten te bieden. Per instapmoment zal onderscheid worden gemaakt tussen een basissubsidie en een aanvullende subsidie.

Meer informatie

Wil je advies over waar je de subsidiegelden voor kunt inzetten, of wil je hulp bij de aanvraag, neem dan contact op met je accountmanager of Anne Jan van den Dool of vul een contactformulier in. 1801 helpt je er graag bij.