Een van de belangrijkste doelen van het onderwijs is goed leren lezen en spellen. Soms gaat dit ondanks extra instructie en begeleiding niet gemakkelijk. Wij doen onderzoek naar hoe we kinderen nog beter kunnen leren lezen.

En daarom zoeken wij 160 leerlingen in de leeftijd van 9-11 jaar met en zonder dyslexie voor deelname aan online wetenschappelijk onderzoek!

Om te leren lezen en spellen hebben kinderen bepaalde vaardigheden nodig

Zo moeten ze bijvoorbeeld klanken aan elkaar kunnen koppelen tot woorden maar ook klemtonen in een woord kunnen aanbrengen. Kennis van de spellingsregels moeten ze zich eigen maken en leren dat woorden die hetzelfde klinken anders kunnen worden geschreven en een andere betekenis kunnen hebben. 
Ze moeten zich bewust worden van regels, deze herkennen om vervolgens een woord correct op te schrijven. Deze vaardigheden worden metacognitieve vaardigheden genoemd. Er komt dus heel wat op kinderen af als ze gaan leren lezen en spellen.

Wij doen onderzoek naar hoe we kinderen deze vaardigheden nog beter kunnen aanleren. We gebruiken hiervoor de oorspronkelijk Spaanse test EPALE, die is aangepast aan de Nederlandse situatie.

Waaruit bestaat het online onderzoek?

De kinderen maken online twee lees- en twee spellingsopdrachten waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar het bestaande niveau (pre-test), dan wordt er extra uitleg over de taak gegeven (training) om daarna de taak nogmaals te maken (post-test). Dit zal maximaal anderhalf uur duren en kan worden gezien als een extra les of een bijles.

De training is bedoeld om kinderen te helpen hun lees- en spellingsvaardigheden te verbeteren. Deze werkwijze wordt dynamisch testen genoemd. Hierbij krijgt het kind dus extra uitleg over de taak (training). Hiermee kunnen de kinderen laten zien wat ze met extra begeleiding nog meer kunnen leren, hoe ze kunnen groeien op het gebied van het lezen en spellen. Daarnaast kunnen de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de training kunnen de schoolresultaten positief beïnvloeden.

Onderzoek voor beter leesonderwijs

Doordat in dit onderzoek de pre- en post-test met elkaar worden vergeleken is het mogelijk om in kaart te brengen of de training effectief is en in hoeverre het aansluit bij het leerproces van het kind. Ook draagt dit onderzoek bij aan de kennis die wij al hebben over het leren lezen en spellen van kinderen en kan het een bijdrage leveren aan de manier waarop dit wordt aangeboden op basisscholen.

Contact

Meedoen met het onderzoek? Graag! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam de Vreeze via m.devreeze@onderwijsadvies.nl