OnderwijsAdvies > ... > Dyslexie voor scholen > Wat is dyslexie?

Dyslexie wat is dat eigenlijk?
Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie.
Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien
noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

OnderwijsAdvies 
heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie en is de ideale partner voor ouders, kinderen en scholen.

Dyslexie en de transitie Jeugdzorg, hoe werkt het?
Dyslexiezorg is opgenomen in de jeugdhulpwet. De uitvoering hiervan ligt per 1 januari 2015 bij de gemeenten (de transitie Jeugdzorg).
De gemeenten hebben bij verschillende zorgaanbieders zorg ingekocht. Dit gaat alleen om de groep kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Bij deze kinderen is er dan, naast dyslexie, geen sprake van een of meer andere (leer- en/of gedrags)stoornissen (comorbiditeit) die de dyslexie (ernstig) belemmert.

Voordat dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld fungeren basisscholen als ‘poortwachter’. Zij volgen namelijk het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, dit is een leidraad die scholen in staat stelt een vermoeden van dyslexie vast te stellen.
Ook staat hierin aangegeven welke extra zorg een kind met (mogelijk ernstige) dyslexie minimaal nodig heeft. OnderwijsAdvies ondersteunt basisscholen bij hun taak als poortwachter.

De criteria:

 1. Scholen volgen het protocol Leesproblemen en Dyslexie.
 2. Bij onvoldoende resultaten van extra lees- en spellingsinstructie, en voldoende onder bouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op diagnostiek en na vaststelling van ernstige, enkelvoudige dyslexie op behandeling van dyslexie. 
 3. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling wordt de ernst van de dyslexie vastgesteld. Dyslexie die ernstig belemmerd wordt door andere, bijkomende leer- en/of gedragsproblemen, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor zijn andere voorzieningen.
 4. Lichte gevallen van dyslexie worden door de school zelf begeleid met extra ondersteuning.

Aanmelden leerling
Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldformulier nodig. Ook van de ouders is een (vergelijkbare) ingevulde vragenlijst nodig. Deze vragenlijst helpt de school ook om te zorgen voor een compleet gevuld leerlingdossier en wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider.

Het aanmeldformulier van de school en die van de ouders samen vormen het aanmelddossier voor OnderwijsAdvies. Na screening van het dossier hoort u of uw leerling in aanmerking komt voor onderzoek. 

NAAR DE PAGINA MET AANMELDFORMULIEREN

Hoe ziet een dyslexiebehandeling eruit?
Een behandeling begint met een verzoek van een ouder om een onderzoek naar mogelijke dyslexie bij een kind uit te voeren. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld en besproken met ouders. Nadere bijzonderheden behandeling:

 • Het kind krijgt individuele begeleiding, 45 minuten per week.
 • Een behandeltraject kan 1 tot 1,5 jaar duren. 
 • Ouders doen oefeningen thuis.
 • De school wordt over de inhoud van de behandeling geïnformeerd. Waar mogelijk oefent het kind ook op school en worden de leraar en intern begeleider van de school ook uitgenodigd bij de tussentijdse evaluatiegesprekken. 
 • De behandelingen van OnderwijsAdvies worden op verschillende locaties aangeboden. OnderwijsAdvies biedt de zorg zo dicht mogelijk bij school of thuis aan.

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

 • Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste aanpak. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
 • Aandacht voor specifieke problemen van een kind.
 • Vergroten van de lees- en spellingmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar lees- en spellingproblemen.
 • OnderwijsAdvies hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen.
 • Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. Met de basisschool zal het werk waar mogelijk afgestemd worden door de behandelaar. Ouders, intern begeleiders en leraren hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

Onderwijszorg Nederland (ONL)
OnderwijsAdvies is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland. ONL is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben 
op het gebied van ernstige dyslexie bij kinderen. Wij hebben gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van Onderwijszorg Nederland staat
de behandeling van het individuele kind centraal.

Onderwijszorg Nederland: alle expertise onder één dak

 • OnderwijsAdvies werkt dagelijks intensief en geïntegreerd samen met leraren, schoolleiders, ouders en kinderen; de afstemming daarbij is uitstekend.
 • Bij OnderwijsAdvies staat de behandeling van het individuele kind centraal.
 • OnderwijsAdvies ondersteunt scholen bij de poortwachterfunctie.
 • Aangesloten leden van ONL nemen klanten in geval van verhuizing van elkaar over, zonder wachtlijst gaat de behandeling normaal door.
 • OnderwijsAdvies werkt standaard met gevalideerde protocollen voor diagnose en behandeling bij dyslexie.
 • OnderwijsAdvies werkt met individuele behandelplannen die besproken worden met ouders en school.
 • Periodiek is er contact tussen de behandelaar van ONL, ouders en school.
 • OnderwijsAdvies heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst. Zij kennen het (lees)onderwijs, de methoden en de kinderen.
 • De leden van ONL zijn allen aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en hebben daarnaast allemaal het Keurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en cedeo-erkend.
 • ONL heeft een eigen, onafhankelijke, wetenschappelijke commissie om aansluiting te blijven houden met de actuele stand van de wetenschap en een bijdrage aan onderzoek te kunnen leveren.