OnderwijsAdvies > ... > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar > Screening, consultaties of onderzoeken op de basisschool

Voor wie
Leerlingen in het basisonderwijs

Inhoud

Logopedische screening
Alle kinderen rond de leeftijd van 5 jaar worden na toestemming van de ouders gescreend middels het logopedisch screeningsinstrument (LSI) 4,9 tot 5,9 jarigen ontwikkeld door de NVLF. Het doel is het opsporen van spraak- en /of taalontwikkelingsstoornissen. Er zijn 6 hoofditems opgenomen, te weten: taal, spraakverstaan, articulatie, stem, vloeiendheid en  mondgedrag.

De screening wordt besproken met de leerkracht, er vindt verslaggeving plaats naar ouders en school. Wanneer er een vervolg nodig is wordt dit met ouders besproken en vindt er verwijzing plaats naar o.a. een logopedist in de vrije vestiging.

Aanmelding/onderzoek op verzoek
Wanneer de leraar twijfels heeft over de spraaktaalontwikkeling van een leerling kan de logopedist ingeschakeld worden. De logopedist verricht gericht onderzoek en adviseert de ouders en school.

Resultaat
Signalering van spraak- taalontwikkelingsstoornissen. Advisering van ouders en leraar. Tijdig signaleren en interveniëren kan stagnatie in het leerproces op de basisschool voorkomen.

Contact
Het logopedisch aanbod voor de basisschool is per gemeente sterk verschillend.

Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met een van de teamleiders  logopedie.

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden