OnderwijsAdvies > ... > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar > Activiteiten (VVE) op peuterspeelzaal en kinderdagverblijf

Voor wie
Ouders en leidsters van peuters van 2 tot 4 jaar

Inhoud

Signaleringstraining spraak- taalontwikkeling voor leidsters en pedagogisch medewerkers 0-4 jaar
Deelnemers nemen kennis van de normale spraak- taalontwikkeling en leren aan de hand van een signaleringslijst problemen in de spraak- taalontwikkeling te signaleren. Aan de orde komt wat de minimum spreeknormen zijn. Deelnemers leren hoe de problemen gesignaleerd kunnen worden en wanneer u kinderen kunt aanmelden bij de logopedist. We gaan in op wat leidsters in de groep kunnen doen. Na afloop ontvangen de deelnemers signaleringslijsten en tips voor de begeleiding. Eén bijeenkomst van 2 uur.

Observatie op de groep
De logopedist komt op aanvraag naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf om een kind waarover zorgen zijn te observeren. Na de observatie vindt een uitgebreid oudergesprek plaats en krijgen ouders en leidsters adviezen. Ook groepsobservaties zijn mogelijk.

Inloopochtenden voor ouders
De logopedist komt naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en is tijdens het brengen of halen van de kinderen aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. Daarnaast is de logopedist er om vragen van leidsters/pedagogisch medewerkers te beantwoorden.

Resultaat
Door vroegtijdige signalering en begeleiding worden spraaktaalproblemen adequaat aangepakt. Zodoende kan worden voorkomen dat het leerproces in een later stadium negatief wordt beïnvloed. Leidsters en ouders krijgen adviezen over een taalrijke en taalstimulerende omgeving om de spraak- taalontwikkeling te bevorderen en eventuele belemmeringen tijdig te signaleren. Zij begrijpen waar het kind problemen mee heeft en kunnen hierop reageren.  

Contact
Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met een van de teamleiders  logopedie.

 

 

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden