OnderwijsAdvies > ... > Voorschool (PSZ/ KDV) > Praktische coaching op de werkvloer van de kinderopvang/voorschool
Praktische coaching op de werkvloer van de kinderopvang/voorschool

Voor wie

Pedagogisch Medewerkers met meer of minder praktijkervaring. 

Inhoud

Verplichte coaching
De wetswijziging bepaalt dat vanaf 1 januari 2019 elke pedagogisch medewerker (PM'er) in de kinderopvang verplicht coaching ontvangt.

Kinderopvangorganisaties gaan daarom leidinggevenden, mentoren, en of tutoren opleiden tot pedagogische coaches. Zoekt u echter op korte termijn een pedagogische coach? OnderwijsAdvies heeft specialisten Jonge Kind die u hiervoor kunt inschakelen.

Waarom coaching?
PM’rs kunnen oplopen tegen een aantal zaken:

 • Praktisch
  Is deze ruimte: binnen- en buitenomgeving voor deze groep goed ingericht? Heb ik de juiste materialen? Is het speel- en ontwikkelingsmateriaal op orde? Is de speelleeromgeving rijk genoeg? Zijn er voldoende ongevormde- en gevormde materialen?? Volstaan de basishoeken? Staat er teveel meubilair? Enz.
 • Organisatorisch: Hoe is de dagindeling? Klopt de verhouding speel-leertijd en verzorging:
  Waar zijn (on)mogelijkheden en wat zijn oplossingen?
 • Didactisch:
  Observeren, begeleiden, meespelen? Welke vaardigheden en strategieën worden ingezet?
  Hoe worden uitdagende activiteiten verzorgd? Hoe worden voorwaarden om kinderen te laten komen tot verdiepend speI georganiseerd? Waar liggen kansen voor rijker en uitdagender spel? In VVE groepen wordt veelal gewerkt met een programma. In hoeverre gebruikt men het programma? Wordt er niet (structureel) met een methode gewerkt? Hoe is dan de planning? Hoe houd ik rekening met (spel)behoeftes van kinderen die zoveel van elkaar verschillen?
  Taalstimulering is een belangrijk onderdeel: in hoeverre is dit verweven in het activiteitenaanbod, (spel)begeleiding en interactie?
 • Pedagogisch:
  Hoe benader ik het zeer jonge kind? Wat is basis pedagogisch tact? Wat is het  pedagogisch klimaat? Hoe staat het met de ouderbetrokkenheid?
  Wanneer leid ik, wanneer begeleid ik, wanneer stuur ik, wanneer laat ik kinderen vrij? 

Uw resultaat

Wat levert het op? Peuter

 • Een uitnodigende betekenisvolle speel-leeromgeving: de basis voor ontwikkeling
 • Een goed draaiende organisatie op de groep dat zorgt voor zelfstandigheid en betrokken kinderen
 • Een PM’r die het werken met een VVE methode integreert met betekenisvolle spelactiviteiten
 • Een PM’r wiens interactievaardigheden zijn vergroot
 • Een PM’r wiens begeleidingsvaardigheden zijn vergroot
 • Een PM’r die tijd en gelegenheid heeft om te observeren als uitgangspunt voor passende begeleiding, benadering en spelaanbod
 • Een PM’r die zicht heeft op de brede ontwikkeling van kinderen en hun spel

Coaching
De coaching is altijd op maat, passend bij de vragen van de individuele PM’r. Mogelijkheden zijn coaching-on the job, SVIB en scaffolding.

Prijs: op aanvraag

Meer informatie
U kunt terecht bij één van onze onderwijsadviseurs en Specialisten Jonge Kind:
Inge van Brugge i.vanbrugge@onderwijsadveis.nl

Prijs

Op aanvraag