OnderwijsAdvies > ... > > Onderwijsvernieuwing met Leren zichtbaar maken op het Zadkine college
Onderwijsvernieuwing met Leren zichtbaar maken op het Zadkine college

Op het Zadkine College in Rotterdam is een nieuw cluster gevormd: het Business College. Alle administratieve en handelsopleidingen zijn hierin samengevoegd. Ze hebben gezamenlijk hun visie en speerpunten opgesteld om zo toekomstbestending onderwijs te ontwikkelen.

De speerpunten van het Business College zijn onder andere:

  • hybride onderwijs; een betere verbinding tussen theorie en praktijk
  • personaliseren van het leren 

Afgesproken is dat deze speerpunten leidend zijn bij onderwijsvernieuwing. 

Leren zichtbaar maken als middel
Gekozen is om Leren zichtbaar maken te gebruiken als middel voor de onderwijsvernieuwing. Ilse  Marks: “We kijken bij iedere opleiding welke onderwijsvernieuwingen mogelijk zijn en zetten pilots op. We maken deze keuzes telkens op basis van het onderzoek van John Hattie. We kijken dus goed naar wat werkt en wat zin heeft om te vernieuwen. We maken ook gebruik van de impactcyclus van Leren zichtbaar maken. We bepalen wat we willen bereiken, hoe we dat meten en welke interventies ervoor nodig zijn. 

Projectdagen zijn onderwijsdagen
Een voorbeeld van een pilot is de projectdag bij financiële beroepen. Tijdens deze dag gaan de studenten aan de slag met praktijkopdrachten. Het Leren zichtbaar maken aspect is dat docenten vooraf goed bepalen wat geleerd moet worden. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt hoe de studenten weten dat ze leren en dat ze aan het einde van de dag weten wat ze geleerd hebben. We doen niks zomaar, alles heeft een reden. Ook van een projectdag maken we echt een onderwijsdag. 

Leerdoelen staan altijd voorop
Ook bij hybride onderwijs staat het leren van de student centraal. Hoe maak je nu leren zichtbaar binnen een leerbedrijf of tijdens een bedrijfsbezoek? Door met de studenten in gesprek te gaan over de leerdoelen; wat kun je al, wat moet je nog leren? Voortdurend staan de leerdoelen voorop. 

Motiverender dan corrigeren
Een belangrijk aandachtspunt bij de niveau II opleidingen is de beroeps- en leerhouding van de studenten. Dat gaat over zaken als op tijd komen, beleefd zijn en netjes communiceren met het leerbedrijf. Met behulp van Leren zichtbaar maken hebben we leerlijnen opgesteld. Leerlingen zien nu waar ze staan ten opzichte van wat ze moeten leren. Ze weten wat een volgende stap is en hoe ze zich daarin kunnen ontwikkelen. 

De impactcyclus werkt
De leerlingen zijn daardoor veel gemotiveerder om aan hun ontwikkeling te werken. Het zichtbaar maken van wat ze leren, werkt heel stimulerend. We gebruiken bij het Zadkine niet het reguliere LZM programma, maar we hebben goed gekeken welke elementen passen bij de ontwikkeling die deze school doormaakt. Door te werken met de impactcylus van leren zichtbaar maken kijken we scherp naar de impact van de pilots op het leren van de studenten. 

Onderwijsvernieuwing die werkt!
Naast pilots binnen de bestaande opleidingen is ervoor gekozen om met de nieuwe eerste jaarsklassen van de NIII opleiding financiële beroepen volgens een nieuw onderwijsconcept te gaan werken; hybride en gepersonaliseerd leren. Dit alles volgens de uitgangspunten van Leren zichtbaar maken. We volgen dit experiment met behulp van de impactcylus; wat willen we bereiken met en voor de studenten, hoe gaan we meten of we deze doelen bereiken, hoe gaan we binnen dit experiment het samen leren bevorderen. Een prachtige onderwijsvernieuwing die het leren echt ten goede komt. 

De zichtbaar lerende school
Een belangrijke opbrengst van het leren zichtbaar maken is dat er binnen het Business College een gezamenlijke leertaal ontstaat. Directie, teamleiders, docenten en studenten praten op dezelfde manier over leren en ontwikkelen. We maken het leren op alle niveaus zichtbaar, niet alleen voor de studenten, maar ook voor de teams en het MT; we vragen ons steeds af: waar willen we heen, waar staan we nu en wat is onze volgende stap.

Contact
Leren zichtbaar maken helpt u scherp te krijgen wat de impact is van uw onderwijs op het leren van leerlingen. Meer weten? Neem contact op met Ilse Marks.

Leren zichtbaar maken is een gezamelijk project van OnderwijsAdvies, Bazalt, HCO en RCPZ.

Contactpersoon

Ilse Marks

Accountmanager/ onderwijsadviseur