OnderwijsAdvies > Disclaimer

OnderwijsAdvies verklaart dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Informatie op deze site wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. oA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie en/of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. © OnderwijsAdvies, alle rechten voorbehouden.